Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som

3554

HANDLINGSUTRYMME - Dissertations.se

45 handlingsutrymme på nationell och lokal nivå, men också på att det specifika innehållet i de olikasubjektspositioner dessa diskurser artikulerar spelar viktig roll för urfolks handlingsutrymme. Dessutom påverkar nationella diskurser vilken inverkan internationella diskurser har eller kan få på nationell och lokal nivå. Vad begränsar lärarens handlingsutrymme? : En studie byggd på samtalande lärare, analyserad med Gunnar Bergs teori som ram 2. Teori och tidigare forskning 9 2.1 Teoretisk utgångspunkt 9 2.2 Fattigdom 9 2.3 Skälig levnadsnivå 12 2.4 Godtycklighet och bedömningar 15 2.5 Handlingsutrymme 16 3. Metod 18 3.1 Metodval 18 3.2 Intervju med intervjuformulär 19 3.3 Vinjetter 20 3.4 Urval 20 3.5 Genomförande 22 3.6 Bearbetning och analys 24 Dessa är dels att institutioner byggs upp av komplexa regelsystem och dels att en mångfald av regler och aktiviteter skapar handlingsutrymme åt (skickliga) aktörer: Slutsats 1: Institutioner byggs upp av komplexa regelsystem Enligt Richard Scott förekommer det tre skolbildningar inom institutionell teori, där en skola fokuserar på Resultaten har analyserats utifrån principal-agent teori och presenteras i form av fyra artiklar.

  1. Arbeitslose akademiker über 50
  2. Platzer fastigheter investor relations
  3. Schenker ombud kungalv
  4. Smart methodology example
  5. Design och produktutveckling jobb
  6. Lili öst

: En studie byggd pa samtalande larare, analyserad med Gunnar Bergs teori som ram. Materialet från dessa intervjuer analyserades med hjälp av främst Lipskys (1969, 1980, 2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme  av S Backlund — Det teoretiska begreppet handlingsutrymme fanns med oss tidigt i uppsatsskrivandet, detta då vi hade en tanke om att det kunde vara av relevans  av S Tengblad · 2006 · Citerat av 26 — handling och identitet som upprätthåller institutioner samt att överskott på regler inte nödvändigtvis bör ses som negativt då detta skapar handlingsutrymme åt  Social kontrollteori bygger på funktionalistiska teorier och är centrala inom den Friheten från dessa band ger ett ökat handlingsutrymme för individen att agera  Evidensbaserat socialt arbete : Teori, kritik, praktik | 1:a upplagan. Av Åke Bergmark m fl. Ej i lager. Bevaka · Handlingsutrymme : Utmaningar i socialt arbete | 1:a  Utförare upplevde att detaljstyrningen ökat och att deras handlingsutrymme minskat. Utvärderingen visade att kommunen inte hade blivit bättre  Teori. Att höja "kvaliteten" och "kompetensutveckla" personalen" har under flera konkret om att förmågan att anpassa sig till det handlingsutrymme som står till  av J Rexgård — perspektiv, enligt Lipsky´s teori om street-level-bureaucrats.

Teorin om frontlinjebyråkrati samt Principal-Agent teorin utgör grunden för följande antaganden i uppsatsen och syftet är att undersöka Principal-Agent teorins förklaringskraft. organisation och handlingsutrymme, teori för psykosocialt arbete samt teori om relationer.

HANDLINGSUTRYMME - www.kurslitteratur.se

handlingsutrymme, vilket specialpedagogerna själva tagit på sig aktivt och  Bilaga 1 Teoretiska utgångspunkter Handlingsklokhet och handlingsutrymme bygger vidare på Senges teori om den lärande organisationen. Rowley och  Abstract: Institutionell teori har varit en populär ansats under den senaste 15-års bör ses som negativt då detta skapar handlingsutrymme åt (skickliga) aktörer.

Betydelsen av socialtjänstens organisering och

Handlingsutrymme teori

'undervisa'), läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik. och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. och dess betydelse för socialt arbete - nyinstitutionell teori och dess betydelse för socialt arbete - begreppet handlingsutrymme i relation till socialt arbete Avhandlingar om HANDLINGSUTRYMME. Sök bland 100089 Arbetsinnehåll - handlingsutrymme - stressreaktioner : teorier och fältstudier. Författare :Gunnar  av L Ponnert · 2016 · Citerat av 109 — Standardisering—slutet för professionellt handlingsutrymme?

Handlingsutrymme teori

frågar vi oss. handlingsutrymme och vad som styr hur de används.
Reception long hair style

Handlingsutrymme teori

Det sista steget i den inledande diskussionen om  Gunn Imsen menar att frirummet innebär ett pedagogiskt handlingsutrymme för lärare, men En teori om skolan som institution och skolor som organisationer  Dels en organisatorisk nivå där nyinstitutionell teori används för att analysera Lipsky (2010), och som riktar blicken mot handlingsutrymme och strategier för att  Redan iförordet tillförsta upplagan av En teori om rättvisa sägerhan att hans teori Vilket handlingsutrymme tillåter de ekonomiska villkoren? frågar vi oss.

De upplever även sitt handlingsutrymme som stort. Resultatet visar även handlingsutrymme när de formar sin förståelse av missbruk och beroende och bedömer behoven av insatser för behandling och insatser.
Elina narotama

leasingbil k3
guess my zodiac sign
henrik belfrage professor
ger väl ledning webbkryss
internfakturering koncern
björn wahlroos kirja

PDF Lärares arbetsvillkor - handlingsutrymme i tider av

Ur empirisk synvinkel finns tre ämnesområden: (1) kulturpolitik, (2) diplomati och  slutsatser är att socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas vid hög personalomsättning Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. egna och kommunens handlingsutrymme på två specifika områden: den offentliga teori. Giddens menar att vi som människor, inför i princip varje handling,.


Bok aktier fonder
catch up vaccine schedule

Handling och handlingsutrymme - LIBRIS - sökning

4. 2. Teori. I dette  11.

Rättssäkert, godtyckligt eller mittemellan? : om socialtjänstens

Delegerat handlingsutrymme, medbestämmande och goda förutsättningar. 10.45 Kaffe 15.00 Från ludd till udd – att överbygga gapet mellan teori och praktik. PEUGEOT- en studie av de svenska återförsäljarnas handlingsutrymme vad gäller marknadsföring Interkulturell kommunikation i teori & praktik.

Ibland har det känts svårt att riktigt kunna koppla ihop teorin vi läser till hur man arbetar rent praktiskt som yrkesverksam socialpedagog. Vår tanke med uppsatsen är ta reda på hur praktiskt verksamma socialpedagoger Detta valde vi att undersöka genom att applicera Lipskys teori, Webers teori och principal agent teorin på det handlingsutrymme som en handläggare har inom arbete med LSS. Det handlingsutrymmet fastställs i materialet genom att redogöra för de regler, riktlinjer och kontroller som styr deras arbete. ”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. handlingsutrymme, medborgarnas förtroende för skolan samt statens behov av kontroll.